کلیک کن Join  گروه

دردم از یار است و

عید میشه...به همین زودی.دارم فکر می کنم چقدر برای امسال برنامه ریخته بودم ولی تقریبا نصف بیشترش عملی نشد.اگر بخواهم مثبت نگاه بکنم باید بگویم این انگیزه ای می شود برای کارکرد بهتر در سال جدید. در هر حال چه نو بشویم چه نشویم بهار از راه رسیده و طبیعت نو شده پس اگر نو نشویم غفلت از خودمان بوده و حتما بعدها حسرتش را می خوریم. نو شدن فقط در لباس نو و خانه تکانی نیست. نو شدنی که از آن صحبت می کنم نو شدن دل و فکر هست. امیدوارم هم من و هم شما بتوانیم با این دید به استقبال بهار بریم و سال نود شروع دهه ای پر از موفقیت در زندگی همه ما باشد. ترانه ای بهاری تقدیم به شما. امیدوارم در سال جدید به همه آرزوهای خوبتون برسید.

آمد از سر فصل زیبای بهار                 نوبهاران خنده زد بر سبزه زار

عید نوروزی رسید از آسمان               از سفر آمد پرستو نغمه خوان

 باز شد چشم بنفشه بر بهار             زرد و نیلی در کنار چشمه سار

بخت اگر خواب است بیدارش کنید       عاشقانه باز دیدارش کنید

 آمده نوروز در ایران زمین                    خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید                  می توان از تربت حافظ شنید

 باز شد چشم بهاران بر خزر                 شد صدف ها خانه در و گهر

دشت ارژن باز هم بیدار شد                 از شقایق دامنش گلنار شد

 قاصدک آمد که مهمان آمده                 بوی نرگس های ایران آمده

خاک من ای قبله گاه عاشقان              نوبهارانت همیشه جاودان

 رود هایت پر خروش و بی قرار              کوه هایت سر بلند و استوار

بند بند ما همه از خاک توست             تار و پود ما ز خاک پاک توست

 آمده نوروز در ایران زمین                    خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید                  می توان از تربت حافظ شنید

خون پاک عاشقی در جان ماست        ریشه این عشق در ایران ماست

هموطن نوروز تو پیروز باد                    ای وطن هر روز تو نوروز باد

 هموطن آمد دوباره نوبهار                   شد سراسر خاک ایران لاله زار

شد فلک از باد نوروزی جوان                باز کرده چتری از گل ارغوان

 آسمان برداشت زیر ابروی عشق         پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق

بخت اگر خواب است بیدارش کنید        عاشقانه باز دیدارش کنید

 نو بهاران خنده زد بر کوهسار              پونه زاران شد کنار چشمه سار

قطره شبنم به برگ گل چکید               شانه زد باد بهاران زلف بید

 دامن ایران ز گل سرشار شد              ای عزیزان موقع دیدار شد

بعد از این هر روز بهتر روز ما                جاودانه تا ابد نوروز ما

 آمده نوروز در ایران زمین                   خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید                 می توان از تربت حافظ شنید

 خون پاک عاشقی در جان ماست       ریشه این عشق در ایران ماست

هموطن نوروز تو پیروز باد                    ای وطن هر روز تو نوروز باد